ÖVRIGA BIDRAG 

Stöd till barn med sämre ekonomiska förutsättningar att följa med på läger.

Klicka här för att fylla i ett ansökningsformulär.

Subvention för avgifter till externa ledarutbildningar och konferenser.

Pingst Ung Jönköpings län subventionerar deltagaravgifter för kurser och konferenser som är inriktade på barn- och ungdomsfrågor.

Max 600 kronor per deltagare och kurs betalas ut.

Skicka kopia av kursintyg som styrker den betalade avgiften via mail till jonkopingslan@pingstung.se

Mentorstöd till anställda barn- och ungdomsledare/pastorer.

Pingst Ung Jönköpings län vill uppmuntra personlig utveckling under tiden i tjänst. Vi tror att en bidragande faktor för personlig utveckling är att man regelbundet träffar en mentor. Pingst Ung Jönköpings län erbjuder personer som är anställda för arbete bland barn och/eller ungdomar i någon av Jönköpings läns pingstförsamlingar ekonomiskt stöd för att träffa en mentor.

 Stödet uppgår till max 1000 kr fyra gånger per år. Bidraget kan användas till resa alternativt till mat för den anställda och mentorn.

En förutsättning för stöd är att församlingens föreståndare eller styrelse är informerad om att mentorsamtal pågår samt vem mentorn är.

Skicka kopia av betalningsunderlag som styrker dina utgifter i samband med mentorträffen; via mail till jonkopingslan@pingstung.se.

Utvecklingsstipendium för anställda barn- och ungdomsledare/pastorer.

Klicka här för att fylla i ett ansökningsformulär.

MISSIONRESOR

Pingst Ung Jönköpings län ger sedan tidigare projektbidrag till församlingar som arrangerar teamresor till missionsländer för församlingens barn/ungdomar. Man kan få bidrag på upp till 25% av totalbudgeterade deltagarkostnader. Dock max 25.000 kronor. 

LÄNGRE MISSIONSPROJEKT 

Styrelsen har öppnat en möjlighet till utökat stöd för församlingar som genomför ett längre utbyte med något av sina missionsländer. Syftet är att utbytet skall hjälpa församlingar i våra respektive missionsländer att se vikten av och få verktyg för att lära sig att arbeta med barn och ungdomar. Det finns också fördelar med projektet på hemmaplan då det ökar missionsengagemanget bland människor som i våra församlingar jobbar med barn och ungdomar och som genom projektet kan vara med och bidra med sina kunskaper.

Målet med utbytet är
– att synliggöra/öka medvetandet kring barns roll i utvecklingsländer genom att barn och ungdomar ges utrymme i församlingarna.
– att utbilda ledare, ge dem verktyg och material som de själva kan bygga vidare på.
– att visa praktiska exempel på hur man kan jobba med barn och ungdomar.
– öka missionsengagemanget på hemmaplan.

Ansökande församling upprättar en treårig mål- och projektplan enligt kriterierna ovan. Bidrag kan ges för upp till tre personer från varje församling på 5.000 kronor per person och år (maxbelopp 45.000 kronor som betalas ut under en tre års period).